Eindrapportage stuurgroep

 

van

 

 

 

              

                      

 

 

 

 

                                                           

 

                                                    

 

naar

de nieuwe vereniging

Inhoudsopgave

Samenvatting en advies. 3

Inleiding. 3

Werkwijze Stuurgroep. 3

Bevindingen. 4

Advies. 4

Rapportage stuurgroep en werkgroep. 7

Geschiedenis. 7

Demografische ontwikkelingen. 7

Maatschappelijke ontwikkelingen. 8

De opkomst van het zaterdagvoetbal 8

Situatieschets. 8

Organisatiestructuur. 9

Statuten. 9

Stappenplan. 9

Vrijwilligers. 11

Supportersvereniging. 11

Ondersteunende leden. 11

Kleding/Clubkleuren. 11

Sponsoring. 11

Energie. 12

Kantine. 12

Kleedruimten. 13

Speel- en trainingsvelden. 13

Handreiking. 14

Missie. 14

Visie. 14

Bijlage 1 financieel 15

Bijlage 2 Bouwtekening kleedkamers. 17

Bijlage 3 Advies werkgroep. 18

 

 

 

Samenvatting en advies

 

 

Aan de besturen van:

  • Sportvereniging Door Inspanning Ontspanning (omni-vereniging) alsmede de daaronder  vallende afdeling voetbal DIO Oosterwolde
  • Sportvereniging “De Griffioen”

 

Oosterwolde, 27 april 2019

 

Geachte besturen,

Naar aanleiding van uw opdracht een voorstel tot fusie van de Afdeling voetbal DIO met Sportvereniging  “De Griffioen” nader te onderzoeken en vervolgens voor te bereiden, doen wij u hierbij onze rapportage toe komen.

 

Inleiding

Een door de afdeling voetbal DIO en s.v. “De Griffioen” gezamenlijk ingestelde commissie heeft in haar rapport gedateerd 16 januari 2012, gezien de daarmee te realiseren voordelen, een positief advies gegeven over een fusie van de vorengenoemde sportverenigingen. Reeds eerder hadden de sportverenigingen met respect voor een ieders visie en achtergrond elkaar beter leren kennen, resulterend in het oprichten van een gezamenlijke afdeling jeugdvoetbal onder de naam JV Oostenburg, met tenuekleuren afwijkend van DIO en De Griffioen. De verenigingen waren echter destijds nog niet volledig overtuigd van nut en noodzaak voor een vervolgstap naar een volledige fusie.

De leden van JV Oostenburg hebben echter in 2018 de besturen verzocht de vervolgstap naar een volledige fusie in gang te zetten. De besturen hebben gezien dit verzoek en de opgedane ervaringen in de samenwerking (met name in het jeugdvoetbal) de betreffende leden van voetbal DIO en s.v. “De Griffioen” geraadpleegd. Op basis van de positieve reacties is besloten een Stuurgroep in te stellen bestaande uit vertegenwoordigers van de beide verenigingen (waarvan 1 bestuurslid) aangevuld met een vertegenwoordiger vanuit de KNVB om een eventuele fusie nader te onderzoeken en voor te bereiden. Met betrekking tot de speeldagen is door beide moederverenigingen afgesproken dat het 1e elftal van de fusievereniging en de overige prestatieteams (A-categorie) zullen spelen in de “zaterdagcompetitie” van de KNVB. Voor de overige elftallen bestaat de mogelijkheid op recreatief niveau te worden ingeschreven voor de “zaterdag- of de zondagcompetitie”.

 

Werkwijze Stuurgroep

De Stuurgroep heeft vanaf januari 2019 regelmatig vergaderd waarbij op verzoek van de Stuurgroep de KNVB vertegenwoordiger de rol van technisch voorzitter op zich heeft genomen. Met betrekking tot de uitvoerende zaken zijn er werkgroepen geformeerd voor financieel/juridisch (alleen stuurgroepleden) en accommodaties/voetbal etc. De laatstgenoemde werkgroep is geformeerd uit 3 vertegenwoordigers vanuit beide moederverenigingen met een toegevoegd lid van uit de stuurgroep. De werkgroepen hebben bij hun werkzaamheden gebruik gemaakt van informatie verkregen uit rapportages en mondelinge toelichtingen van personen die met de uitvoering betrokken zijn. Opgemerkt dient te worden dat wij bij alle betrokken personen een positieve houding hebben ontmoet voor het aangaan van de voorgenomen fusie. Tussentijds zijn de voltallige besturen van de moederverenigingen en het JVO bestuur geïnformeerd over de voortgang van het proces. Voor het juridische stappenproces is ondersteuning verkregen van Notariaat “De Werven” te Oosterwolde.

 

Bevindingen

De belangrijkste bevindingen voortvloeiend uit het onderzoek zijn als volgt:

  • Toekomstige druk op het ledenbestand ten gevolge van demografische ontwikkelingen met mogelijke gevolgen voor teams en de daarmee samenhangende financiële impact.
  • Verschuiving van de interesse van de “zondagcompetitie” naar de “zaterdagcompetitie” waardoor de noodzaak bij DIO zou kunnen ontstaan hierop te anticiperen en er 2 verenigingen uit Oosterwolde in dezelfde competitie uit komen.
  • De afdeling voetbal DIO maakt gebruik van de accommodaties/tribune die eigendom zijn van de Stichting Sportaccommodatie “Oostenburg”; middels bestuurdersvertegenwoordiging is deze stichting verbonden met Omni en Voetbal. De reclamesponsoring is bij DIO ondergebracht bij de Supportersvereniging. S.v. “De Griffioen” heeft een “platte” structuur waarbij de accommodaties en reclamesponsoring onderdeel vormen van de vereniging.
  • Het JVO-bestuur valt nu onder twee hoofdbesturen (DIO en sv de Griffioen).Een fusie verhoogt de slagkracht en kwaliteit van de jeugdafdeling.

Gebaseerd op financiële rapportages betreffende het boekjaar 2017/2018 en de prognoses 2018/2019 kan zondermeer worden geconcludeerd dat er bij beide verenigingen en de Stichting Sportaccommodatie “Oostenburg” sprake is van een gezonde financiële positie. Naar verwachting kunnen de door andere afdelingen van de Omni-vereniging aan de Stichting verstrekte leningen in het eerste halfjaar 2019 vanuit de beschikbare geldmiddelen van de Stichting en afdeling voetbal DIO volledig worden afgewikkeld. De leningen waren verstrekt ten behoeve van de investeringen in renovatie en LED-verlichting. Voor gedetailleerde bevindingen verwijzen wij naar de bijlage behorende bij dit rapport.

 

Advies

Daar het zelfstandig voortzetten van de huidige situatie een ‘verschraling” van de afzonderlijke verenigingen zal veroorzaken door een afnemend ledenbestand en een toename van de onderlinge competitie is de Stuurgroep unaniem van oordeel dat een fusie tussen de afdeling voetbal DIO en s.v. “De Griffioen” niet alleen wenselijk is maar ook noodzakelijk. Het fuseren van beide organisaties is belangrijk voor de ontwikkeling van “voetbal” in Oosterwolde en zal gezien de te realiseren synergievoordelen een positieve invloed hebben op de exploitatie en organisatie. Hierbij dient overigens te worden opgemerkt dat ten gevolge van “dubbeling van reclameborden” zonder aanvullende reclame-inspanningen de voordelen deels teniet kunnen worden gedaan. Ook zal door de fusie de kantineomzet zodanig zijn dat niet langer gebruik gemaakt kan worden van de btw-vrijstelling en dat heeft gevolgen voor de financiële administratie en een drukkend effect op de resultaten. De hoogte van de energiekosten bij DIO en de noodzaak om deze in de toekomst te beperken vragen waarschijnlijk aanvullende investeringen en maatregelen ter beperking van het verbruik maar ook betreffende de piekbelasting (basis voor tarifering). Voor continuering van een gezonde financiële situatie is een voorzichtig beleid noodzakelijk.

Voor het realiseren van de fusie is het noodzakelijk de structuur van voetbal DIO af te stemmen op de structuur van s.v. “De Griffioen”. Hiervoor zal de afdeling voetbal worden ingebracht in de nieuw op te richten vereniging Voetbalvereniging DIO; vervolgens zal er een fusie plaatsvinden tussen Voetbalvereniging DIO en de Stichting Sport accommodatie “Oostenburg zodat de accommodaties/tribune onderdeel vormen van voetbal. Eerst daarna kan de beoogde fusie tot stand komen. Volledigheidshalve merken wij op dat op de datum van dit rapport, de notaris nog niet alle stappen in het proces heeft goedgekeurd. Het zou overigens niet onverstandig zijn gezien de juridische aspecten, de notaris te vragen als procesbegeleider. Tevens merken wij op dat de vanaf 1 januari 2019 van toepassing zijnde subsidieregels voor groot onderhoud en nieuwbouw (20%) alleen worden verstrekt aan sportverenigingen; aanvullende investeringen in een stichting zouden dat derhalve belemmeren.

Gebaseerd op de bevindingen van de werkgroep accommodaties wordt geadviseerd de exploitatie van de kantine in het gebouw van DIO te doen plaatsvinden. Om de kantine wat sfeervoller te maken  (zie bijlage 3: advies werkgroep) verdient het aanbeveling hiervoor geldmiddelen beschikbaar te stellen. Door aanvullend te investeren in kleed-accommodaties zouden de betreffende gebouwen van “De Griffioen” geheel overbodig worden. Het juridische eigendom van de ondergrond van de gebouwen berust echter bij de Gemeente Ooststellingwerf en de verenigingen hebben slechts het economische eigendom. Bovendien moet terug levering aan de Gemeente voor €1 plaatsvinden indien het gebruik niet meer plaatsvindt overeenkomstig de doeleinden. Gezien de financiële waardering van de gebouwen in de balans vinden reeds besprekingen met de Gemeente plaats voor een terug levering met een vergoeding voor de opstallen. Zonder deze vergoeding zal het realiseren van nieuwe kleed-accommodaties niet op korte termijn kunnen plaatsvinden. De gesprekken met de gemeente hebben tot dusver geen resultaat en perspectief opgeleverd. De stuurgroep adviseert uit te gaan van plan B van de werkgroep (bijlage 3). Vervolgens kan het bestuur geleidelijk toewerken naar de gewenste situatie zoals omschreven in plan A.

Volledigheidshalve wijzen wij er op dat met de fusie ook bestaande contracten worden ingebracht in de nieuw op te richten vereniging. Dat heeft tot gevolg dat contractpartners moeten worden geïnformeerd en contracten worden aangepast. In het bijzonder geldt dat voor de Rabobank. Voortijdig overleg is noodzakelijk en het kredietarrangement dient te worden afgestemd op de nieuwe situatie. De behoefte aan financiering moet worden gebaseerd op de toekomstige financieringsbehoefte en moet worden gebaseerd op een meerjarige liquiditeitsprognose. Met de Gemeente Ooststellingwerf dient vroegtijdig overleg plaats te vinden met betrekking tot de bestaande contracten. Arbeidscontracten dienen met handhaving van de rechten te worden aangepast. Wij adviseren om de regels met betrekking tot vergoedingen zoveel als mogelijk te uniformeren.

Het bestaan van beide verenigingen is gebaseerd op de bereidheid van vrijwilligers om “hun schouders” er onder te zetten. In toenemende mate zal er ook zonder fusie naar verwachting sprake zijn van “uitstroom” veroorzaakt door vergrijzing zonder de noodzakelijke aanvulling. Voor het behoud van deze onmisbare groep dient zorgvuldig beleid te worden gevoerd met betrekking tot de integratie. Het creëren van een “nieuw elan” en het realiseren van “sportieve successen” zal ongetwijfeld een “nieuw wij-gevoel” tot gevolg hebben en een positieve invloed op de binding met leden en vrijwilligers. Het updaten van de visie op lange termijn en het ontwikkelen van een daarop afgestemd beleidsplan zal een positieve uitwerking hebben op de toekomstige ontwikkelingen.

Vanwege het feit dat door de naamswijziging de contracten met de sponsoren moeten worden aangepast, is het verstandig deze vanuit de Supportersvereniging DIO in te brengen nadat de fusie tot stand is gekomen. De Supportersvereniging DIO heeft zich uitgesproken mee te werken aan deze inbreng. De beide supportersverenigingen zijn overigens zelfstandig en vormen geen onderdeel van het fusieproces maar zijn daar natuurlijk wel aan gerelateerd. De supportersverenigingen dienen gezamenlijk te besluiten hoe zij voor de toekomst invulling willen geven aan de gewijzigde omstandigheden.

Het realiseren van de fusie tussen de op te richten vereniging Sportvereniging DIO en Sportvereniging “De Griffioen” in een nieuw op te richten vereniging (naam is gekozen door de werkgroep) kan vanwege alle daarmee samenhangende termijnen niet voor de inschrijvingen in de voetbalcompetitie 2019/2020 plaatsvinden. Wij adviseren derhalve besluitvorming leden na de herstructurering DIO  maar in een zo vroeg mogelijk stadium te doen plaatsvinden. De beide besturen kunnen echter reeds begin mei besluiten om het voorstel tot fusie in september 2019 aan de leden ter goedkeuring voor te leggen (“over de vakantieperiode heen tillen”). De juridische fusie kan vervolgens in november/december 2019 worden gerealiseerd. De tussenliggende periode moet worden gezien als overgangsperiode waarbij het voetbal in de huidige competities (gehele seizoen 2019/2020) wordt voortgezet en dient zoveel als mogelijk te worden gebruikt als voorbereiding op de fusie. Wij merken op dat de KNVB ook de mogelijkheid biedt om voetbalteams te vormen van uit verschillende verenigingen indien er onvoldoende spelers van één vereniging beschikbaar zijn.

De beide besturen hebben reeds in een vroeg stadium op een overgangsjaar moeten participeren onder meer resulterend in het aantrekken van trainers. Na afloop van de competitie 2019/2020 zal volledige integratie plaatsvinden. Dan ook zullen alle teams uitkomen in gewijzigde tenuekleuren; de werkgroep heeft hiervoor een voorzet aangegeven.

Wij adviseren het te vormen bestuur van de fusievereniging  uit de bestuurders van  de gefuseerde verenigingen samen te stellen waarbij wij opmerken dat in elk geval voor een overgangsperiode het aantrekkelijk is een “buitenstaander” te zoeken als voorzitter. Vervolgens kan na een jaar uitstroom van een aantal bestuurders plaatsvinden naar een passend aantal bestuursleden waarbij dan tevens instroom van uit het bestuur van JV Oostenburg gerealiseerd zou kunnen worden.

Vertrouwende u hiermee van dienst te zijn geweest en graag bereid tot het verstrekken van een nadere toelichting.

R. de Vries, voorzitter (namens KNVB)

 

 

B. Beijert

 

 

H. Hoogenkamp

 

 

H. Hummel

 

 

R. Offringa

 

 

A. Rooks

 

 

K. van Weperen

 

 

 

 

 

Rapportage stuurgroep en werkgroep

 

 

Geschiedenis

SV De Griffioen

De Griffioen is opgericht vanuit de toenmalige jonge mannenvereniging die graag in competitieverband wilde voetballen. Derhalve werd door de mannenvereniging zelf een club opgericht, die haar nam en clubkleuren heeft ontleend aan het gemeentewapen van Ooststellingwerf. De hierop afgebeelde Griffioen werd als clubembleem gekozen. Het uit de fabelwereld stammende dier, met de kop en klauwen van een adelaar en het lichaam en de staart van een leeuw, staat symbool voor de strijdbaarheid van deze vereniging uit Oosterwolde. In de eerste 10 jaar van haar bestaan kwamen door het samen gaan met Acenco er naast het voetbal ook nog de afdelingen korfbal en gymnastiek bij. Begin 1970 werd de vereniging nog verder uitgebreid met een badminton afdeling. Dat was allemaal maar tijdelijk. De afdeling korfbal en gymnastiek zijn er niet meer en de badminton afdeling is in 1985 zelfstandig verder gegaan onder de naam BCO. Wel kwam er in 1982 een verdere uitbreiding door de oprichting van een tafeltennis afdeling, die echter maar een paar jaar heeft bestaan. In de zeventiger jaren werd ook de afdeling zaalvoetbal opgericht. Het huidige eerste elftal voetbalt op zaterdag in de 2e klasse-J. De Griffioen viert op 21 oktober 2019 haar 60-jarig bestaan.

Afdeling voetbal DIO

In de beginfase werd onder de vlag van VV DIO Oosterwolde (Door Inspanning Ontspanning) alleen vriendschappelijk wedstrijden gespeeld. In 1932 werd uiteindelijk besloten zich bij de toenmalige FVB aan te sluiten. Omdat er al een vereniging met de naam VV DIO Oosterwolde bestond, werd in eerste instantie gespeeld onder naam "OOSTENBURG" ,de naam van het huidige sportpark. In het seizoen 1937/38 promoveerde het eerste elftal naar de klasse FVB. Na een fusie met Quick Boys, een andere voetbalvereniging in Oosterwolde, werd bij VV DIO Oosterwolde verder gespeeld onder de naam v.v. Oosterwolde. Het ledenaantal van de afdeling voetbal was van 100 leden in 1949 gegroeid naar 135 in 1957. In 1980 promoveerde het eerste elftal onder leiding van Hans Zwart naar de 2e klas KNVB en werd gespeeld onder de huidige naam VV DIO Oosterwolde, als afdeling van de omni vereniging s.v. DIO Oosterwolde. OMNI vereniging DIO/Oosterwolde is de grootste vereniging in de gemeente Ooststellingwerf. De vereniging is opgericht op 30 november 1925. Er werd in eerste instantie alleen gestart met een afdeling Gymnastiek. Later kwamen er de afdelingen Korfbal en Voetbal bij. In 1970 kwam er na de bouw van een sporthal in Oosterwolde de afdeling Volleybal bij. 
Ooit maakten ook Basketbal en Handbal deel uit van de vereniging, maar door gebrek aan belangstelling (dus leden) werden deze afdelingen opgeheven. Inmiddels is er sinds 2017 weer een afdeling Basketbal. Het ledental bedraagt momenteel 1.100 leden. Het huidige eerste elftal voetbalt op zondag in de 3e klasse-D.

 

 

Demografische ontwikkelingen

Het aantal inwoners van Ooststellingwerf is tussen 2006 en 2017 met 755 afgenomen. Uit het demografisch onderzoek blijkt vooral dat het aantal geboortes na 2010 in Ooststellingwerf is afgenomen. In de leeftijdscategorie van 0 tot 14 jaar was er tussen 2006 en 2017 een afname van 934 kinderen. In de categorie 15 tot 34 jaar daalde het aantal jonge inwoners met 354 inwoners en in de groep van 35 tot 49 jaar daalde het aantal inwoners met 1381. Bij vijftig begint de groei weer. Dit duidt op een sterke vergrijzing. De voorspelling is dat de groep 65-plussers in Ooststellingwerf tot 2040 nog eens met 34% stijgt. Daarnaast valt op dat in de dorpen om Oosterwolde, zoals Oldeberkoop, Appelscha en Haulerwijk het aantal inwoners tot 14 jaar ongeveer is gehalveerd. In de dorpen Ravenswoud, Haule, Langedijke en Elsloo worden amper kinderen geboren. Dit zijn natuurlijk zorgelijke cijfers voor scholen, maar ook voor sportclubs. De gevolgen van deze ontwikkelingen zijn dat er toekomstige druk op het ledenbestand komt te staan en de daarmee samenhangende financiële impact. Het feit dat in de omliggende dorpen rondom Oosterwolde de situatie nog nijpender zal zijn biedt misschien op de korte tot middellange termijn nog ten dele uitkomst c.q. kansen maar zal zeker niet voldoende zijn om de trend te doen breken.

 

 

Maatschappelijke ontwikkelingen

In tegenstelling tot vroeger is onze maatschappij meer individueler ingesteld en is er een grotere keuze vrijheid. Het gevolg hiervan is dat er al jaren een dalende trend bij het jongensvoetbal, in alle leeftijdscategorieën, zichtbaar is. Het afgelopen seizoen keerden ruim 3000 spelers in district Noord het voetbal de rug toe. Voetbal is geen vanzelfsprekende zaak meer. Door de afname van het aantal spelers raakt ook de balans tussen prestatie en plezier zoek. Dat geldt voor de betere spelers, maar ook voor jongens en meisjes met minder talent. Dat levert frustraties op, waardoor men onherroepelijk afhaakt. Daarentegen neemt het aantal voetbal spelende meisjes en dames vooralsnog nog steeds toe. Dit biedt kansen, alhoewel ook hier in de leeftijdscategorieën O11, O13 en O15 weer een lichte daling is ingezet. Het is en blijft dus noodzaak om het voetbal zo aantrekkelijk mogelijk voor iedereen te maken. Met een gedegen jeugdopleiding waarbij er aandacht is voor didactiek en pedagogiek en met uitzicht op voetballen in het eerste team van de club waar je altijd hebt gevoetbald.

 

 

De opkomst van het zaterdagvoetbal

De maatschappij is veranderd, het uitgaanspatroon van de jeugd is veranderd, de vrijetijdsbesteding is veranderd, de sportbeleving is veranderd. Clubs moeten hun weg zien te vinden in dat sterk veranderde landschap. Daarbij moet men dus rekening houden met iedereen die betrokken is: leden, spelers, sponsors. De interesse is, gezien genoemde veranderingen, naar het voetballen op zaterdag verschoven.

 

 

Situatieschets

SV de Griffioen is een sportvereniging. Binnen deze sportvereniging is op dit moment enkel voetbal ondergebracht. De senioren teams voetballen in de zaterdagcompetitie. Daarnaast zijn er teams die uitkomen in de competities voor zaalvoetbal, G-voetbal en 35+ voetbal. Aan de vereniging is een supportersvereniging gelieerd. Binnen het bestuur van sv de Griffioen is de intentie uitgesproken om de vereniging te laten fuseren met de afdeling voetbal DIO.

DIO Oosterwolde is een omni-vereniging en bestaat uit vijf afdelingen namelijk de afdelingen voetbal, gymnastiek, korfbal, basketbal en volleybal. Binnen het bestuur van zowel de omni-vereniging DIO als de afdeling voetbal is de intentie uitgesproken om de afdeling voetbal met sv de Griffioen te laten fuseren. De afdeling voetbal heeft een eigen bestuur en komt met senioren teams uit in de zondagcompetitie. Aan de afdeling voetbal is een supportersvereniging en een stichting accommodaties gelieerd.

Sinds het seizoen 2008-2009 is er een volledige samenwerking tussen beide jeugdafdelingen van sv de Griffioen en DIO “afdeling voetbal” gestart onder de naam JV Oostenburg. Binnen deze samenwerking valt ook het damesvoetbal. Binnen JV Oostenburg is een bestuur actief die verantwoording aflegt aan beide besturen.

In overleg met beide besturen (sv de Griffioen en DIO “afdeling voetbal”) is geconstateerd dat het niet reëel is dat de fusie voor het seizoen 2019-2020 gerealiseerd wordt. Om die reden is besloten dat zowel sv de Griffioen als de afdeling voetbal DIO het seizoen 2019-2020 nog in de huidige hoedanigheid uitkomen in de zaterdag en zondagcompetitie. We spreken hierbij van een overgangsjaar. Gedurende het komende seizoen wordt toegewerkt naar een fusie waarbij het streven is deze per december 2019 te effectueren zodat de nieuwe vereniging vanaf seizoen 2020-2021 kan starten in de competitie.

De stuurgroep adviseert om voorafgaand aan de fusie de structuur van de afdeling voetbal DIO af te stemmen op de structuur van sv de Griffioen. Concreet betekent dit dat de afdeling voetbal ultimo juni uit de omni-vereniging DIO treedt en omgezet wordt naar een zelfstandige vereniging conform de platte structuur van sv de Griffioen. Na deze wijziging kan een gelijkwaardige fusie plaatsvinden. De stuurgroep adviseert de besluitvorming van de leden in september 2019 te laten plaatsvinden zodat de juridische fusie uiterlijk december 2019 gerealiseerd kan worden.

 

Organisatiestructuur

Het seizoen 2019-2020 is een overgangsjaar. Om de voetbalvereniging goed te laten functioneren is een goed bestuur en voldoende kader van belang. Gedurende het overgangsjaar wordt toegewerkt naar de nieuwe organisatiestructuur. Het te vormen bestuur van de fusievereniging wordt samengesteld uit de besturen van sv de Griffioen, afdeling voetbal DIO en JV Oostenburg.

De stuurgroep stelt in onderstaand schema aangegeven organisatiestructuur voor.

 

 

 

De stuurgroep adviseert om gedurende het seizoen 2019-2020 toe te werken naar de nieuwe organisatiestructuur en de diverse taken te verdelen onder de huidige bestuursleden van sv de Griffioen, afdeling voetbal DIO en JV Oostenburg. Gedurende de overgangsperiode is het te overwegen een buitenstaander te zoeken als voorzitter voor de fusievereniging. Tevens adviseert de stuurgroep om gedurende het seizoen 2019-2020 onder de “commissie senioren” nog een afdeling zaterdag en zondag te organiseren. Dit in verband met het eerder genoemde overgangsjaar. Vanaf het seizoen 2020-2021 is dit één commissie.

 

Statuten

De stuurgroep heeft in kaart gebracht hoe de huidige situatie eruit ziet. Vervolgens zijn de overeenkomsten en verschillen in de statuten in kaart gebracht. De stuurgroep heeft vastgesteld dat er veel overeenkomsten zijn tussen de statuten van beide verenigingen. Dit komt doordat voor beide verenigingen het format van de KNVB gehanteerd is.

De stuurgroep adviseert om voor de nieuwe vereniging het actuele format voor statuten voetbalverenigingen van de KNVB te hanteren. Tevens adviseert de stuurgroep om de gezamenlijk overeengekomen afspraak, dat het 1e elftal en overige prestatieteams in de zaterdagcompetitie van de KNVB spelen en voor de overige elftallen de mogelijkheid bestaat op recreatief niveau te worden ingeschreven voor de zaterdag- of de zondagcompetitie, in de statuten op te nemen.

 

Stappenplan

De stuurgroep adviseert om over te gaan tot een “juridische fusie”. Dit houdt in dat beide voetbalverenigingen ophouden te bestaan en opgaan in één nieuwe rechtspersoon (vereniging), die alle rechten en plichten, bezittingen en schulden van de partners van rechtswege overneemt. Het grote voordeel is dat met één procedure met als eindstap een notariële akte de vermogens van beide verenigingen met de rechten en de verplichtingen zonder medewerking van derden in een keer overgaan op een andere vereniging. De stuurgroep adviseert als oprichtingsdatum voor “de nieuwe vereniging” uit te gaan van december 2019.

Wettelijke is geregeld dat leden van de beide moederverenigingen bij fusie automatisch overgaan naar “de nieuwe vereniging”.

De volgende stappen moeten vervolgens in onderstaande volgorde doorlopen worden:

Opstellen fusierapport door de Stuurgroep

april 2019

Bestuursbesluit sv de Griffioen en Afdeling voetbal DIO (na splitsing Omni) tot fusie

begin mei 2019

Bestuursbesluit Omni-vereniging DIO/afdeling voetbal DIO tot verzelfstandiging voetbal  (splitsing)

begin mei 2019                      

Oprichten vereniging vv DIO

mei/juni 2019

Tegelijkertijd met het oprichten van de Voetbalvereniging DIO een bestuursvergadering Stichting accommodaties organiseren met als doel een statutenwijziging in de bestuurderssamenstelling te doen plaatsvinden zodanig dat het bestuur van vv DIO bestuurder van de Stichting wordt

juni 2019

Stichting Sportaccommodatie Oostenburg omvormen naar vereniging (dezelfde rechtsvorm is noodzakelijk in verband met fusievereisten)                             

juli/augustus 2019

Fusie tussen de Vereniging Sportaccommodatie Oostenburg met de

Voetbalvereniging DIO                                                                                         

aug./september 2019

Ledenvergadering sv de Griffioen en vv DIO: besluitvorming fusie

september 2019

Fusie sv de Griffioen en vv DIO: oprichting nieuwe vereniging “de nieuwe vereniging”

nov./december 2019

Inschrijven nieuwe teams bij de KNVB  

Voor 15 mei 2020

 

Zowel de splitsing tussen de Omni-vereniging en voetbal DIO (verzelfstandiging) als de hierboven genoemde fusies zijn rechtshandelingen die zijn gereguleerd in Burgerlijk Wetboek 2. Ter voorkoming van fouten/omissies in het proces is het noodzakelijk de uitvoering van het proces te laten begeleiden door de notaris. Bovendien moet ter voorkoming van overdrachtsbelasting vrijstelling bij inbreng van onroerend goed worden aangevraagd.

Bij iedere wijziging van rechtspersoon (splitsing/omvorming Stichting naar vereniging/fusie tussen Stichting en vv DIO/fusie tussen vv DIO en sv De Griffioen) moet minimaal rekening worden gehouden met een termijn van bijna 7 weken (uitschrijven ledenvergaderingen/deponering Handelsregister); deels kan door “overlapping” het tijdspad worden verkort.

Belangrijke punten in dat proces zijn:

1 .Bestuursbesluiten van de bij de bij de splitsing c.q. te fuseren betrokken verenigingen met betrekking tot de splitsing/fusie.

2. Het schrijven van een gemotiveerd voorstel (NB: dat is niet het door de Stuurgroep opgestelde fusiedocument) met betrekking tot de splitsing/fusie.

3. Het opstellen van recente financiële cijfers (niet ouder dan 6 maanden).

3. Het ontwerpen van de statuten (KNVB model).

4. Deponering bij het Handelsregister van voorstel en laatste 3 jaarrekeningen (wachttijd van 1 maand in verband met eventuele bezwaren).

5. Publicatie in landelijk dagblad en ter inzage leggen van stukken bij bestuur ten behoeve van leden.

6. Na afloop bezwaartermijn: ledenvergadering/definitieve besluitvorming en oprichting/inschrijving handelsregister; overgang leden.

Het is verder noodzakelijk tijdig nadat besluitvorming door de besturen heeft plaatsgevonden de KNVB te betrekken bij het fusieproces. Vervolgens moeten alle ingebrachte contracten worden aangepast aan de nieuwe situatie. Met de Gemeente Ooststellingwerf en de Rabobank moeten tijdig vooraf de juridische stappen worden besproken en eventuele nieuwe arrangementen worden overeengekomen.

 

Vrijwilligers

Voor het slagen van de fusie is het van belang dat de vrijwilligers behouden blijven en bereid zijn zich in te zetten voor de nieuw op te richten vereniging. Beide verenigingen kennen de nodige vrijwilligers het gaat hierbij op:
- Kantinemedewerkers
- klussenploeg
- Schoonmakers
- Leiders
- Trainers
- Verzorgers
- supportersvereniging
- bestuursleden
- Sponsorcommissie
- Activiteitencommissie
- Wedstrijdsecretariaat
- Supportersvereniging

De stuurgroep adviseert om al deze vrijwilligers te betrekken bij het overgangsjaar en gezamenlijk per onderdeel plannen en afspraken te maken voor de toekomst en deze vast te leggen in een plan. Ook moeten eventuele verschillen in vergoedingen worden “rechtgetrokken”.

 

Supportersvereniging

Zowel sv de Griffioen als DIO “afdeling voetbal” hebben een supportersvereniging.

De stuurgroep adviseert om beide supportersverenigingen te laten fuseren naar een nieuw op te richten supportersvereniging. De stuurgroep adviseert om praktische redenen dat de supportersvereniging DIO de contracten en onderliggende afspraken voor de reclameborden en overige sponsoring na realisatie van de fusie overdraagt aan het bestuur van de nieuwe vereniging “de nieuwe vereniging”. Tevens adviseert de stuurgroep om voorafgaand aan de fusie afspraken met beide verenigingen te maken waar de actuele financiële middelen aan besteed worden.

 

Ondersteunende leden

De ondersteunende leden zijn nu lid van respectievelijk Omni en De Griffioen.

De stuurgroep adviseert om deze ondersteunende leden afzonderlijk te benaderen en aan te geven dat de nieuw te vormen “de nieuwe vereniging” het op hoge prijs stelt dat deze binding wordt voortgezet. Uiteraard dienen de verschillen in de met het ondersteunende lidmaatschap samenhangende rechten te worden geüniformeerd.

Kleding/Clubkleuren

De stuurgroep adviseert, ten aanzien van tenues en toebehoren, voor zowel de jeugd en de senioren gebruik te maken van uniforme clubkleuren en daarbij te kiezen voor de kleurencombinatie zwart, rood en blauw. In bijlage treft u het door voorstel van de werkgroep aan. Het zal duidelijk zijn dat met de verandering van clubkleuren dat ook moet worden doorgevoerd in de uitingen naar buiten (advertenties/gebouwen etc.).

Het contract voor JV Oostenburg met de huidige clubkleuren met 123inkt loopt tot en met het seizoen 2019-2020.

De stuurgroep adviseert dat alle teams met ingang van het seizoen 2020-2021 in de nieuwe clubkleuren te spelen. Tevens adviseert de stuurgroep dat er een kledingcommissie in het leven geroepen wordt die als belangrijkste taak heeft om te zorgen voor aankoop en beheer van de kleding.

 

Sponsoring

Bij sponsoring streeft de vereniging naar samenwerking met externe partijen waarbij die samenwerking voor beide partijen een meerwaarde biedt. Voor “de nieuwe vereniging” moet dit leiden tot extra inkomsten. Dit kunnen inkomsten zijn op financieel gebied, maar ook in de vorm van materialen of diensten. Deze inkomsten kunnen worden ingezet om de vereniging verder te ontwikkelen. Daarentegen moet ook rekening gehouden worden met vermindering van het aantal reclameborden ten gevolge van dubbeling. De verschillen in het gehanteerde prijsbeleid moeten worden geüniformeerd.

Sponsorwerving kan worden bereikt door bedrijven een gevarieerd pakket aan sponsor mogelijkheden te bieden. Hierbij dient zoveel mogelijk rekening te worden gehouden met de relatie tussen de inkomsten en de te verwachten exposure.

Als voorbeeld van de diverse vormen van sponsoring zijn daar onder andere:

 • Shirt-sponsoring

 • Bord-sponsoring

 • Business club

• Website-sponsoring.

• Sponsoring per activiteit

De stuurgroep adviseert een sponsorcommissie in het leven te roepen die de kosten (voor de sponsoren) van de diverse vormen van sponsoring inzichtelijk maakt waardoor er een transparant en evenwichtig sponsorpakket ontstaat. Tevens is deze commissie verantwoordelijk voor het beheer van de huidige sponsoren en acquisitie nieuwe sponsoren.

 

Energie

Energiekosten en energietransitie

Opvallend zijn de grote verschillen in de kosten van energie tussen De Griffioen en DIO. In de prognose 2018/2019 heeft DIO een bedrag ( na aftrek doorberekening) van € 21.400 opgenomen en De Griffioen slechts € 6.000. Deze verschillen hangen met de volgende aspecten samen:

1. De Griffioen heeft optimaal rendement van de geplaatste zonnepanelen.

2. Het verschil samenhangend met de aansluiting op het transportnet; De Griffioen heeft een zogenaamde “kleinverbruikersaansluiting” en DIO heeft een “grootverbruikersaansluiting” waarbij “Progressieve tarifering” plaatsvindt op basis van de hoogste “piekbelasting”.

3. DIO heeft de reeds aangeschafte Led-verlichting nog niet geplaatst op haar trainingsvelden en de positieve invloed hiervan op het stroomverbruik is dan ook niet mee genomen.

De invloed op het energieverbruik en daarmee op de kosten is bij het concentreren van de kantine exploitatie naar de kantine van DIO en daarmee het verplaatsen van de zonnepanelen, niet in te schatten.

Gezien de omvang van de kosten en de mogelijke besparingen op energiekosten, adviseren wij daar bijzondere aandacht aan te besteden. Bij de noodzakelijke investeringen in energiebesparende maatregelen kan rekening worden gehouden met een subsidie van 35% zodat de terugverdientijd aanzienlijk wordt verkort. Hierbij dient niet alleen naar het elektriciteitsverbruik te worden gekeken maar ook naar het gasverbruik. Het is overigens de vraag of gezien de hoogte van de investeringen in maatregelen betreffende de energietransitie, gezien de hoge kosten en de daarmee samenhangende langere terugverdienperiode, dit bepalend moet zijn bij de besluitvorming.

 

Kantine

Bij een nieuwe vereniging hoort één kantine waar iedereen, van jong tot oud, zich thuis moet voelen in een sfeer van gezelligheid en verbondenheid. Het vormt daarmee wellicht de belangrijkste samenbindende factor binnen de vereniging en daarmee de basis voor het integreren van beide verenigingen. Het streven moet gericht zijn op het realiseren een “nieuwe kantine”. Een kantine waar één ieder zich thuis voelt ongeacht welke historische club achtergrond men heeft. Dit is een speerpunt voor “de nieuwe vereniging”.

Geadviseerd wordt om de kantine van DIO Oosterwolde als “nieuwe kantine” te gebruiken. De kantine van sv De Griffioen zal worden gesloten. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat de huidige kantine van DIO Oosterwolde gerestyled wordt om de verbanden met het verleden gemakkelijker los te kunnen laten en samen met elkaar vooruit te kijken en te groeien naar één sterke vereniging. Hoe één en ander gerealiseerd zou kunnen worden is nader uitgewerkt door de werkgroep Accommodatie, zie bijlage 3.

Normaal gesproken wordt de kantine vooral na trainingen en wedstrijden intensief gebruikt. De mogelijkheden tot het gebruik van de kantine en de bijbehorende ruimten, buiten deze momenten, op grond van onze maatschappelijke betrokkenheid, moeten worden onderzocht. Dit gebruik kan direct gerelateerd zijn aan de sport maar kan daar ook los van staan, daarnaast rusten er nog verplichtingen op deze ruimten vanuit het verleden van DIO Oosterwolde als onderdeel van de Omni-vereniging, uiteraard dienen deze te worden nagekomen.

 

Kleedruimten

Bij een nieuwe vereniging hoort één kleedruimteaccommodatie. Hier moet ook naar gestreefd worden. Op korte termijn is het onmogelijk om de kleedruimteaccommodatie op één locatie onder te brengen. De stuurgroep heeft ter voorbereiding gesprekken gevoerd met de Gemeente Ooststellingwerf waarbij de verkoop van de opstallen van sv De Griffioen (locatie Kuipenstreek 13A) en uitbreiding van de kleedruimteaccommodatie aan De Veenhofweg 1 aan de orde zijn gekomen. Dit heeft nog niet tot resultaten geleid. De werkgroep heeft een voorstel uitgewerkt waarbij rekening is gehouden met overgangs- en eindscenario. Zie hiervoor bijlage 3.

 

Speel- en trainingsvelden

De stuurgroep neemt het advies (bijlage 3) over welke door de werkgroep Accommodatie is voorgesteld. De voorgestelde uitwerking van de indeling van de speel- en trainingsvelden is ook terug te vinden in de bijlage 3. Op dit moment zijn er voldoende speel- en trainingsvelden beschikbaar.

 

 

 

Handreiking

 

Vanuit de Stuurgroep hebben we een handreiking willen doen door een voorzet te willen geven voor een eventuele missie en visie. Uiteraard is het aan het nieuwe bestuur en alle individuele leden van de vereniging om de toekomstige clubcultuur te vormen, het is immers een proces in wording.

 

Als volgt:

 

Missie

Wij zijn een vereniging uit Oosterwolde met voor haar leden en oud-leden een herkenbare, positieve cultuur. We bieden een combinatie van prestatie- en recreatievoetbal. Hierbij creëren en onderhouden we een sterke onderlinge band en gaan we op alle gebieden met respect met elkaar om. Dit uit zich in het beoefenen van de voetbalsport en deelname aan een actief verenigingsleven, zowel via deelname aan activiteiten als via vrijwilligerswerk. De vereniging heeft een solide en gezonde financiële positie.

 

Visie

Wij willen als vereniging stabiel en toonaangevend zijn in onze clubcultuur, aanpak en uitstraling. Dat doen wij door hieraan invulling te geven op een aantal gebieden. Als voetbalclub door het bieden van een actieve en passieve voetbalbeleving van en voor iedereen. Wij staan daarbij open voor alle leden die sportief of niet- voetballend, een bijdrage kunnen en willen leveren aan onze club. De sportieve ambities zullen daarbij niet ten koste gaan van plezier, respect, sportiviteit, eenheid en gezelligheid.

Clubloyaliteit is essentieel voor de vereniging. Wij verwachten van onze leden loyaliteit onder het motto “vele handen maken licht werk”. Leden worden niet alleen voor activiteiten uitgenodigd, maar ook benaderd om als vrijwilliger te helpen bij activiteiten. Wij streven naar een zo breed mogelijke betrokkenheid, van oud-leden tot jeugdspelers en hun familie. Stabiliteit moet voortkomen uit kwaliteit en continuïteit. Voetballend gaan wij voor een continue stijgend niveau. Ambities, groei en samenwerken, moet ons passen en de continuïteit versterken.

Als voetbalvereniging uit Oosterwolde (en de gemeente Ooststellingwerf) zijn wij onderdeel van de samenleving. Wij willen op verantwoorde wijze samenwerken met andere verenigingen, lokale overheden en belangenverenigingen. Wij werken aan een sportieve plaatselijke uitstraling om aantrekkelijk te zijn voor spelers, kader en sponsoren. Op deze wijze hopen wij een bijdrage te leveren aan het positieve imago van Oosterwolde en de Gemeente Ooststellingwerf.

De stuurgroep adviseert het nieuwe bestuur een missie en visie op te stellen en deze te laten uitdragen door een ieder betrokken bij de nieuwe vereniging.